Indoorski Assen

Privacy

Over je gegevens en wat we er mee doen

Privacyverklaring Indoorski Assen

Inleiding

Indoorski Assen hecht veel waarde aan zorgvuldigheid met betrekking tot klant- en medewerkersgegevens. Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat Indoorski Assen zich houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving en bij het werken met persoonsgegevens de benodigde beveiligingsmaatregelen in acht neemt.

Bij Indoorski Assen kunt u skilessen en -trainingen volgen. Deze lessen of trainingen boekt u via ons online boeking systeem SkiPlanner. Uw geboekte lessen komen in uw en onze agenda te staan. Boekt u een les, dan verwerkt Indoorski Assen uw persoonsgegevens. In deze verklaring verschaft Indoorski Assen informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Indoorski Assen.
Indoorski Assen gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2023.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Indoorski Assen verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van onze online boeking systeem SkiPlanner, de SkiPlanner app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Indoorski Assen om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Indoorski Assen verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Indoorski Assen, gevestigd aan 9405CE, Zendmastweg 8 te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55041604 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Persoonlijke gegevens
 • Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Profielfoto
  • Eigenvaardigheid niveau en voortgang voor skiën
  • Overdracht van uw eigen vaardigheid
 • Locatiegegevens
  • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en tenaamstelling
Bedrijfsgegevens
 • Algemene gegevens
  • Bedrijfsnaam
  • KVK-nummer
  • Rechtsvorm
 • Locatiegegevens
  • Factuuradres
  • Postadres
  • Leveringsadres
  • Vestigingsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Homepage
 • IBAN en tenaamstelling

Uw gegevens zullen voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden verwerkt:

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
 • Namen worden gebruikt om in onze planning en de agenda van een cursist te laten zien wanneer deze les heeft. Adres gegevens worden gebruikt om te inventariseren waar onze cursisten vandaan komen.
 • Onze leraren houden de voortgang van het ski-niveau van cursisten bij. In SkiPlanner is deze voortgang gekoppeld aan het account van de cursist met daarin persoonsgegevens. Deze zijn slechts zichtbaar voor receptiemedewerkers en niet voor onze leraren.
 • Lessen worden onder andere ingedeeld per leeftijdscategorie, om deze reden is een geboortedatum van essentieel belang.
 • Het email adres gebruiken wij om bevestigingen van reserveringen en facturen te sturen. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven en aanbiedingen, deze vorm van communicatie kan op elk gewenst moment uitgeschakeld worden.
 • IBAN en tenaamstelling om aan u te facturen
Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Indoorski Assen:
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Indoorski Assen en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van het versturen van een contactformulier aan Indoorski Assen;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Indoorski Assen en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft.

Verzameldoelen

Google Analytics

Indoorski Assen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Indoorski Assen heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Indoorski Assen te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Indoorski Assen heeft hier geen enkele invloed op. Indoorski Assen heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Nieuwsbrieven

Indoorski Assen maakt gebruik van Sendgrid, Mailgun, Sender en Office365 voor het toezenden van nieuwsbrieven en informatie aan zijn klanten omtrent de eigen producten en diensten van Indoorski Assen. De gegevens die nodig zijn om deze informatie toe te zenden, beperkt tot uw voornaam, achternaam en e-mailadres, worden overgebracht naar bovengenoemde partijen. Hiermee wordt inzicht verkregen in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Voor de verwerking van de gegevens wordt met Sender, Sendgrid, Mailgun en Office365 een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Indoorski Assen maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van de overeenkomst of na de laatste bewerking van de gegevens.

Indoorski Assen kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Indoorski Assen verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Binnen Indoorski Assen geldt dat personen slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden.

Het is mogelijk dat Indoorski Assen bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 1. SkiPlanner
 2. Mollie
 3. BentAcera / Twinfield / Basecone
 4. Microsoft Office365
 5. Google
 6. Sendgrid
 7. Mailgun
 8. Sender

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Indoorski Assen hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Indoorski Assen zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Indoorski Assen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt Indoorski Assen rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indoorski Assen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van een verzoek hieraan schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. In uitzonderlijke gevallen kan Indoorski Assen de betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig is en de termijn verlengen tot maximaal 3 maanden.

Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt Indoorski Assen zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.

Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijde door de wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Indoorski Assen, Zendmastweg 8, 9405 CE, ASSEN

info@indoorskiassen.nl

0592-356 040