Indoorski Assen

Aan het aanbod voor seizoen 2024/25 wordt gewerkt. Per 1 Juli 2024 is alle informatie actueel en kan er geboekt worden voor het nieuwe seizoen.

voorkom wachttijden op je sneeuwbestemming

Verhuur skí's en skischoenen

Huren van ski’s en skischoenen doe je ook bij Indoorski Assen. Wij hebben een up-to-date assortiment dat in top conditie verkeerd. In een persoonlijk gesprek adviseren we je graag over de juiste keus. Hiermee geniet je nog meer van jouw wintersport. Daarnaast scheelt het de nodige wachttijd bij de lokale skiverhuur in de bergen.
Kom tijdig, wacht niet tot de ‘laatste minuut’. Advies, passen en klaarmaken neemt nu eenmaal wat tijd. Vul vast het formulier in, en we nemen snel contact met je op.

Ik heb interesse in: *
Huurperiode: *
Mijn fysieke kenmerken: *
Mijn skivaardigheid laat zich het best omschrijven als: *

voor volwassenen, jeugd en kinderen

Prijzen huurperiode t/m 4 dagen skiën

Ski's + stokken

Jeugd en volwassenen, 4 dgn
80 (€ 66,12 excl. btw)
 • t/m 4 dagen
 • Inclusief slijpen, waxen en afstellen

Skischoenen

Jeugd en volwassenen, 4 dgn
45 (€ 37,19 excl. btw)
 • t/m 4 dagen
 • Inclusief drogen en desinfecteren

Ski's + stokken

Kinderen, 4 dgn
55 (€ 45,45 excl. btw)
 • t/m 4 dagen
 • Inclusief slijpen, waxen en afstellen

Skischoenen

Kinderen, 4 dgn
30 (€ 24,80 excl. btw)
 • t/m 4 dagen
 • Inclusief drogen en desinfecteren

voor volwassenen, jeugd en kinderen

Prijzen huurperiode t/m 8 dagen skiën

Ski's + stokken

Jeugd en volwassenen, 8 dgn
100 (€ 82,64 excl. btw)
 • t/m 8 dagen
 • Inclusief slijpen, waxen en afstellen

Skischoenen

Jeugd en volwassenen, 8 dgn
55 (€ 45,45 excl. btw)
 • t/m 8 dagen
 • Inclusief drogen en desinfecteren

Ski's + stokken

Kinderen, 8 dgn
65 (€ 53,72 excl. btw)
 • t/m 8 dagen
 • Inclusief slijpen, waxen en afstellen

Skischoenen

Kinderen, 8 dgn
40 (€ 33,06 excl. btw)
 • t/m 8 dagen
 • Inclusief drogen en desinfecteren

Huurvoorwaarden

De kleine letters

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het materiaal op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder het gehuurde materiaal niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het materiaal bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het materiaal tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het materiaal zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

3.1 Huurder dient het materiaal bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen.

3.2 Huurder dient het materiaal zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het materiaal aan te brengen.

3.3 Huurder dient aanspraken van derden op het materiaal af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

3.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het materiaal niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het materiaal aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

3.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, en een WA-verzekering.

4.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het materiaal door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is/zijn terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het materiaal, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek aan het materiaal, voor rekening en risico van huurder.

4.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het materiaal alsmede diefstal van het materiaal terstond aan verhuurder te melden.

4.3 Veranderingen en/of reparatie aan het materiaal mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

5.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan het materiaal die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het materiaal. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

5.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het materiaal.

6.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

6.2 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het materiaal in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het materiaal gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder het materiaal niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

6.3 Indien huurder niet in staat het materiaal aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het materiaal, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.